تاريخ : | 11:40 | نویسنده : همت مختارزاده |
تاريخ : | 11:39 | نویسنده : همت مختارزاده |


سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 4 سال دوم راهنمایی (سال تحصیلی 91-90)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 4 سال اول راهنمایی (سال تحصیلی 91-90)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 3 مقطع راهنمایی - (سال تحصیلی 91-90)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 5 سال چهارم دبیرستان مجتمع علامه طباطبایی در سال تحصیلی 91-90

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه سوم راهنمایی - 4 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی - 4 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی - 4 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی) - 2 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم دبیرستان - 2 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه اول دبیرستان - 2 دی 1390

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع 4 پایه چهارم مقطع متوسطه

آزمون ریاضی شماره 3 (پایه اول) دبیرستان آبشناسان 1 (اذر 1390)

آزمون جامع شماره 1 سال سوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )

آزمون جامع شماره 1 سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )

آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 3 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 2 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال سوم دبیرستان (تابستان سال 1390)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال دوم دبیرستان (تابستان سال 1390)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال اول دبیرستان (تابستان سال 1390)

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 1 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)

سوال درس زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر پایه سوم دبیرستان در نیمسال دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوالات درس قرآن نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس تعلیمات دینی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس عربی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوال درس دین و زندگی پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس هندسه 1 پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس ریاضی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس ریاضی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس جغرافیای عمومی و استان پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 )

سوالات درس تاریخ نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس تعلیمات اجتماعی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس علوم نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوال درس شیمی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 )

سوال درس عربی پایه دوم دبیرستان واحد کاگر در سال تحصیلی ( 90-1389 )

سوالات درس حرفه و فن نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ معاصر نیمسال دوم پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس زبان فارسی پایه دوم دبیرستان واحد کارگر در نیم سال دوم 90 - 1389

سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال دوم پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال دوم پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سؤال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال دوم( 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس علوم زمین نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوالات درس املا نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی پایه چهارم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس زبان فارسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )
تاريخ : | 11:38 | نویسنده : همت مختارزاده |
تاريخ : | 11:37 | نویسنده : همت مختارزاده |
تاريخ : | 11:36 | نویسنده : همت مختارزاده |
تاريخ : | 11:34 | نویسنده : همت مختارزاده |
تاريخ : | 11:34 | نویسنده : همت مختارزاده |
تاريخ : | 11:33 | نویسنده : همت مختارزاده |
تاريخ : | 11:32 | نویسنده : همت مختارزاده |
تاريخ : | 11:31 | نویسنده : همت مختارزاده |